Over ons

Het Reght Huys is in beheer en eigendom bij de Stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan. De Stichting heeft onder andere ten doel: Het restaureren en het zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat houden van het voormalige raadhuis van Westzaan, daarvoor ’t Reght Huys. Tevens streeft de Stichting na ’t Reght Huys als gebouw met een openbare functie voor de Westzaanse en regionale bevolking te behouden. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

ANBI

Onze Stichting ‘t Reghthuys is een, sinds 1 januari 2008, door de staat erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor onze organisatie zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan onze organisatie.

ANBI-gegevens
Officiële naam: Stichting ’t Reghthuys Banne Westzaan
Publiek bekende naam: ’t Reghthuys Westzaan
Kamer van Koophandel Nummer: 41231831
RSIN nummer: 815268324
Post- en bezoekadres: Kerkbuurt 35, 1551AB Westzaan
Telefoonnummer: 075-6401212
E-mailadres: info@reghthuyswestzaan.nl
Rekeningnummer NL78 RABO 0370 1162 16 t.n.v. Stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41231831
RSIN nummer: 815268324

Doelstelling van de Stichting:
Het restaureren, rehabiliteren en in stand houden van monumenten in de zin van de Monumentenwet, in de gemeente Zaanstad, alsmede panden in voormelde gemeente, die van bijzonder belang zijn om cultuur-historische redenen en/of een bijzonder beeldbepalende waarde hebben in de gemeente Zaanstad, alsmede bevordering van de Monumentenzorg binnen meergenoemde gemeente in het algemeen, waaronder mede wordt begrepen de instandhouding van het te Westzaan staande Raadhuis hetwelk in 1731 werd gebouwd; en voorts al hetgeen met het hiervoren staande rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
Het voormelde Raadhuis, voor 1783 een Regt Huys, voor de Westzaanse bevolking als gebouw met openbare functie te behouden. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Exploitatie

’t Reght Huys is door zijn aantrekkelijke bouwstijl en zijnde een rijksmonument, uitermate geschikt voor het houden van bijeenkomsten met een representatief karakter. De status van Monument brengt met zich mee dat veel zorg en aandacht nodig is om de monumentale waarden, zowel in- als uitwendig in stand te houden.

Belangrijke bronnen van inkomsten zijn onder andere:
– Bijdragen van Donateurs en Vrienden.
– Verhuur voor huwelijksplechtigheden
– Verhuur voor vergaderingen/seminars etc. van verenigingen, bedrijven en overheden
– Incidentele schenkingen.
– Subsidies

Belangrijke kostenposten zijn:
– Onderhoud
– Erfpachtcanon
– Energie. (water, gas en elektra)
– Beveiliging
– Verzekeringen

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en een aantal leden.

  • Joke Smit – voorzitter
  • Sible Andringa – secretaris
  • Ria Koekenbier – penningmeester
  • Justin van ’t Veer – bestuurslid onderhoud
  • Paul Greven – bestuurslid onderhoud
  • Sandra Kooke – bestuurslid communicatie

Beloningsbeleid:
De bestuursleden verrichten hun taken onbezoldigd.