ANBI

Onze Stichting ‘t Reghthuys is een, sinds 1 januari 2008, door de staat erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor onze organisatie zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan onze organisatie.

Algemeen ANBI Verslag
Klik hier om het ANBI verslag 2021 in te zien.

Jaarrekening 2021
Klik hier om de jaarrekening over 2021 in te zien

Algemeen Jaarverslag 2021
Klik hier om het algemene jaarverslag over 2021 in te zien.

ANBI-GEGEVENS
Officiële naam: Stichting ’t Reghthuys Banne Westzaan
Publiek bekende naam: ’t Reghthuys Westzaan
Kamer van Koophandel Nummer: 41231831
RSIN nummer: 815268324
Post- en bezoekadres: Kerkbuurt 35, 1551AB Westzaan
Telefoonnummer: 075-6401212
E-mailadres: info@reghthuyswestzaan.nl

Doelstelling van de Stichting:
Het restaureren, rehabiliteren en in stand houden van monumenten in de zin van de Monumentenwet, in de gemeente Zaanstad, alsmede panden in voormelde gemeente, die van bijzonder belang zijn om cultuur-historische redenen en/of een bijzonder beeldbepalende waarde hebben in de gemeente Zaanstad, alsmede bevordering van de Monumentenzorg binnen meergenoemde gemeente in het algemeen, waaronder mede wordt begrepen de instandhouding van het te Westzaan staande Raadhuis hetwelk in 1731 werd gebouwd; en voorts al hetgeen met het hiervoren staande rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
Het voormelde Raadhuis, voor 1783 een Regt Huys, voor de Westzaanse bevolking als gebouw met openbare functie te behouden.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Hoofdlijnen van het Beleidsplan:
Wordt nader ingevuld.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en een aantal leden.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden verrichten hun taken onbezoldigd.

Namen van bestuurders:

Joke Smit, voorzitter
Sible Andringa, secretaris
Ria Koekenbier, penningmeester
Paul Greven, lid onderhoud
Justin van ’t Veer, lid onderhoud
Sandra Kooke, Communicatie

Verslag van de uitgevoerde activiteiten:
Wordt nader ingevuld